Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Μικροβιολογικό εργαστήριο Μαρία Ψαρρά» και διακριτικό τίτλο «Διάγνωση ΑΕ» με έδρα την Λαμία  και δη επί της οδού Βύρωνος  Αρ 29 , νομίμως εκπροσωπούμενη, με δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποκλειστικά και μόνον με email, στη διεύθυνση mariagpsarra@yahoo.gr, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. του τηλεομοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής επικοινωνίας), σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 γνωστοποιεί στα άτομα που προσέρχονται στο Διαγνωστικό που λειτουργεί βάσει σχετικής αδείας ή στον γιατρό τους τα ακόλουθα:

 1. 1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ακολούθων κατηγοριών και ιδίως και κατά περίπτωση:
 • Ενηλίκων προσώπων (ανεξαρτήτως εάν υποβληθούν σε κάποια ιατρική πράξη)
 • Ανηλίκων προσώπων (ανεξαρτήτως εάν υποβληθούν σε κάποια ιατρική πράξη ) τα οποία συνοδεύονται από τα πρόσωπα εκείνα που νομίμως ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία των,
 • Ατόμων που έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ανεξαρτήτως εάν υποβληθούν σε κάποια ιατρική πράξη ) οπότε συνοδεύονται από το δικαστικό συμπαραστάτης τους
 1. 2. Τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία, κατά περίπτωση είναι:
 • δεδομένα επικοινωνίας τους (π.χ. ημερομηνία επίσκεψης, επώνυμο, όνομα, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γάμου, ΑΔΤ ή διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, ασφαλιστικό ταμεία, ιδ. Ασφάλεια, τηλέφωνο, κινητό, διεύθυνση, πόλη, ΤΚ, χώρα, e-mail, στοιχεία συζύγου/συντρόφου, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ ή διαβατήριο, τηλέφωνο, κινητό, επάγγελμα, ασφ. ταμείο, e-mail, σύσταση, με δυνατότητα να σημειωθεί το ονοματεπώνυμο του συστήσαντος)
 • τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα υγείας, (κατά περίπτωση γενετικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό), ιατρικό ιστορικό, τυχόν φαρμακευτική αγωγή, επεμβάσεις κα.
 • πληροφορίες για την αποπληρωμή μας, πληροφορίες τραπεζικών καρτών, τιμολόγησης και καταβολών (πχ ΑΦΜ, στοιχεία πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών). Πηγή των δεδομένων σας κατά περίπτωση είτε εσείς το ίδια το φυσικό πρόσωπο, είτε οι έχοντες τη γονική μέριμνα ασκούντες την επιμέλεια, επί επιτροπείας οι δικαστικοί συμπαραστάτες, είτε επισκέπτες που μας δίνουν τα δεδομένα σας/ ιατροί σας, ιατρικές εταιρείες, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών, λοιποί επαγγελματίες του τομέα υγείας, εργαστήρια κ.α.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία είναι κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:

 1. 1. Η προληπτική ή επαγγελματική ιατρική, η ιατρική διάγνωση, η Θεραπεία, η αποκατάσταση ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας. Νομική βάση του σκοπού αυτού είναι το άρθρο 9 παρ.2 περ. η. ΓΚΠΔ , βάσει του οποίου δεν απαιτείται η συγκατάθεση σας μια τη σχετική επεξεργασία.
 • η διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος της ζωής και της ακεραιότητας του ασθενούς.
 • η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας (τούτων ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά αναφερομένων, προγραμματισμός ραντεβού, κα) και η διασφάλιση των εν γένει συμφερόντων της εταιρείας.
 • η συνδρομή της εταιρείας στις δημόσιες, διοικητικές και Ανεξάρτητες Αρχές.
 • η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και οι στατιστικοί σκοποί, οι λόγοι ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος.
 • η άμεση εμπορική προώθηση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter) και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον συγκατατεθεί, ελεύθερα και αβίαστα.
 1. 2. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, από τους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα/ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αυτής, συνεργάτες με υποχρέωση τήρηση του απορρήτου, συνεργάτες ιατρούς, ιατροί/εταιρείες που εμπλέκονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής αυτών, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, συνεργαζόμενα εργαστήρια, οι οποίοι όλοι δεσμεύονται στην τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της εχεμύθειας ή και του επαγγελματικού απορρήτου.
  Στους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί ακόμα κατά περίπτωση να είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ, η ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λοιπές Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Δικαστικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες που πρέπει να ενημερωθούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ασφαλιστικοί φορείς ιδιωτικοί ή δημόσιοι, τυχόν αντιπρόσωποι σας, εφόσον τους έχετε εξουσιοδοτήσει σχετικώς και εφόσον προσκομίζουν προς απόδειξη δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του για την ταυτοπροσωπία του.
 2. 3. Ακόμα, συνεργαζόμενες με την εταιρεία επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί η εταιρεία και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας, υπό τον όρο τήρησης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες συμβάσεις (και ειδικότερα εταιρείες πληροφορικής χειριστές λογισμικού και ιατρικών μηχανημάτων, εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαγνωστικά κέντρα) και το προσωπικό αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και της εχεμύθειας ή/και του επαγγελματικού απορρήτου.
 3. 4. Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ανάλογα και με τη φύση της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας εκτείνεται έως και τα 20 χρόνια.
 4. 5. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το νομικά πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού είναι τα ακόλουθα: Δικαίωμα πρόσβασης- Δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στον Υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση και τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα όπως επίσης και την διαγραφή των δεδομένων αυτών. Το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ακόμα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας;

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.
Στο site μας, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

    1. Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
    2. Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
    3. Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
    4. Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν την ιστοσελίδα μας να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη.

Γιατί τα χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας;

Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;

Η ιστοσελίδα μας δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του.

Αν ο χρήστης αποφασίσει να συμμετέχει σε online διαγωνισμό που πραγματοποιείται από το site, τότε θα πρέπει να δώσει το email του, το όνομα και επώνυμο του καθώς και το τηλέφωνο του. Τα δεδομένα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία των διαχειριστών με τους χρήστες (μόνο στην περίπτωση του τυχερού της κλήρωσης) και για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια διαγωνισμού δεν δίνονται σε τρίτους.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στην ιστοσελίδα μας.

Copyright © 2024 Μαρία Ψαρρά - Διάγνωση Α.Ε. | Designed by